Planets

1.   Mercury /ˈmɜː.kjʊ.ri/ ភពពុធ

2.   Venus /ˈviː.nəs/ ភពសុក្រ

3.   Earth /ɜːθ/ ភពផែនដី

4.   Mars /mɑːz/ ភពអង្គារ

5.   Jupiter /ˈdʒuː.pɪ.tə r ភពព្រហស្បតិ៍

6.   Saturn /ˈsæt.ən/ ភពសៅរ៍

7.   Uranus /ˈjʊə.r ə n.əs/ ភពអ៊ុយរ៉ានុស

8.   Neptune /ˈnep.tjuːn/ ភពណិបទូន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *