អ្នកនាំចេញបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីនាំផ្លែស្វាយស្រស់ទៅប្រទេសចិននៅដើមឆ្នាំ ២០២១

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *