ថវិកាជំនួយ ១.៩ ពាន់លានដុល្លា ក្នុងកំឡុងពេល កូវីដ របស់លោក Biden ឆ្លងការបោះឆ្នោតនៅសភា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *