Translation

Translation
[showhide type=”pressrelease”] ការអានអាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងភាសានឹងចេះពាក្យថ្មីៗ។ មានប្រភេទអត្ថបទនិងលំហាត់ផ្សេងៗដែលអាច អោយអ្នកអនុវត្តជំនាញនៃការអានដែលជាជំនាញដ៏សំខាន់សម្រាប់ជំនួយដល់ការសិក្សារការងារនិង ទំនាក់ទំនងទូទៅជាភាសាអង់គ្លេស។ [/showhide]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *